Композицията (от лат. съчинение, съставяне, разположение, оформление) представлява обединението на отделните елементи на едно произведение в едно цяло, в което в конкретната визуална форма най-ясно се разкрива разкрива съдържанието. Произведенията се създават въз основа на главен сюжетно-тематичен център, около който са обединени всички по-малко значими елементи. От голямо значени са специалните изразителни средства – осветление, тоналност, цвят, точка и момент на снимане, ракурс, както и изобразителен акцент и различни контрасти.

Композицията не трябва да играе независима роля. Тя има значение за предаването на мисълта и е само средство за изразяване на мисълта на автора.

Пресичащите се (диагонални) линии
Това е едно от проявленията на правилото на „златното сечение“. Основната идея тук е да накара очите да се движат в определена посока. Желателно е отправната точка на линията да е в единия ъгъл на кадъра. Смята се, че горния ляв ъгъл е най-добрата отправна точка, тъй като повечето хора започват да разглеждат изображението именно от там. Има и други възможни линии, но те са ясно дефинирани.

Правилото на едната трета
Опитвайте се да избягвате разделянето на кадъра на симетрични части. По-добре е визуално да разделите кадъра на три части и да поставите небето в горната трета, а всичко останало – в долните две трети. Освен хоризонтално, по същия начин можете да разделите кадъра вертикално.

Изборът на обект
Настройката на обектива позволява чрез използването на блендата да се подчертае основният предмет и да се размаже вторичния.

Изолиране на контраста
Обикновено вниманието се фокусира върху най-контрастиращите места и това може да се използва, за привличане а вниманието върху конкретни детайли. В цветната фотография такава роля изпълнява цветовият контраст. За повишаването на контраста на цветовете може да помогне на поляризационният филтър.

Светлосянка
Строго закономерната градация на светло и тъмно позволява на окото да възприеме обекта на снимката. Нюансите на светлината и сянката съответстват на характера на осветлението, на триизмерната форма на обектите, на обемната форма на предметите. Светлосенките зависят от отношението на светлините, отраженията, сенките и полусенките. Чрез ефекта на черно-белия контраст фотографът трябва да се стреми да даде емоционална изразителност на изображението.

Изолиране на светлината
Този метод позволява да изберете желания обект на фона на останалите, по-малко осветени обекти.

Използване на линиите
Линиите въздействат емоционално върху зрителите, като извитите линии успокояват, а пречупените дразнят. Вертикалните линии придават величие, хоризонталните – спокойствие, а диагоналните – динамичност. Трябва да избягвате правите линии, които излизат извън кадъра, тъй като те разделят рамка на части, или да ги разполагате така, че да не разделят рамките на две равни части. Желателно е също в края на линиите да има някакъв обект, за да не изглежда като че ли излизат извън рамката.